Atzerriko hizkuntza Lehen Hezkuntzan

Curriculumean ezarrita dago Lehen Hezkuntzan atzerriko hizkuntza bat ikasten hasi behar dela. Etapa hau amaitzerakoan helburua da umeak oinarrizko konpetentzia batzuk izatea hizkuntz berriaren produkzioan zein ulermenean.

Euskal Autonomia Erkidegoko Curriculumean (EHAA, 2007/11/13) ezarrita dago :

Oinarrizko Hezkuntzan arlo hauek irakastearen helburua

bi hizkuntza ofizialetan eta gutxienez atzerriko

hizkuntza batean komunikatzeko gaitasuna garatzea da;

hots, jakintza eta prozedura egokiak garatzea, behar bezala

jarduteko gizartearen esparru guztietan. Hain zuzen

ere, hauexek ikasten dira: bai komunikazioaren printzipio,

estrategia eta arauak, bai testuen forma konbentzionalak,

bai testuaren parteak multzo kohesionatuan

artikulatzeko prozedurak, bai esaldi zentzuzkoak eta

gramatikalak eraikitzeko erregela lexiko-sintaktikoak,

bai arau ortografikoak eta prosodikoak.

Gizakiaren hitz egiteko gaitasuna hizkuntza jakinetan

gorpuzten da. Euskal Autonomia Erkidegoan bi hizkuntza

ofizial daude –euskara eta gaztelania-, eta eskolaren

helburu nagusia da ikasle guztiek bi hizkuntzak jakitea,

eta, beraz, euskara erabiltzeari eta ikasteari lehentasuna

ematea, era horretan konpentsatzeko gizartean daukan

presentzia urriagoa, eta normalkuntza bultzatzeko.

Ondorioz, derrigorrezko eskolatzearen amaieran ikasleak

iritsi beharra dauka euskaran eta gaztelanian erabiltzaile

independente aurreratuaren mailara, hizkuntzen

Europako Erreferentzia Marko Bateratuan agertzen den

bezala. Maila horren arabera, bi hizkuntzak egoki eta

taxuz erabiliko dira hainbat egoera komunikatibotan,

edonolako testuingurutan, gero eta gradu formalagoan

eta konplexuagoan.

Bestalde, ezin da ahaztu XXI. mendeko gizartea

eleanitza eta kultur anitza dela, eta, beraz, eskolak nahitaez lortu behar dituela herritar eleanitzak. Horregatik,

mundu honetan —gero eta elkarri lotuagoa, eta mugarri

dituenak jakintzaren gizartea, informazio- eta komunikazio-

teknologiak eta pertsonen mugikortasuna— nahitaezkoa

da hizkuntza ofizialez gainera hizkuntza global

esaten zaienetako bat edo batzuk ikastea, era horretan

errazagoa izan dadin jendeak elkar ezagutzea, ideiak

trukatzea eta kulturek elkar ulertzea. Atzerri-hizkuntzen

komunikazioan, ikasleak oinarrizko trebetasun batzuk

bereganatu behar ditu, hainbat egoera komunikatibo

egunerokotan eta mugatutan. Elebitasuna bermatzea da

euskal eskolaren erronketako bat, baina, horrez gainera,

pertsona eleanitzak hezi behar ditu, gutxienez atzerri hizkuntza bat behar bezala dakitenak.

LEHEN ZIKLOA

EDUKIAK

1. eduki multzoa. Ahozko komunikazioa: entzutea,

hitz egitea eta elkarrizketan aritzea

Giza harremanetan ikasgela barruan erabilitako

ahozko testuak ulertzea: ohiturak, abisuak, arauak,

azalpenak, iritziak, bizipenen eta sentimenduen kontaketak.

2. eduki multzoa. Komunikazioa idatzia: irakurtzea

eta idaztea.

Haurren esperientziatik hurbil dauden eguneroko

testuen informazio zehatzak ulertzea; adibidez, gonbidapenak,

zorion-txartelak, oharrak eta abisuak.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK

1. Ikaslearen inguruko gizarte-esparruetan eta eskola-

esparruan erabilitako ahozko testuak, genero askotakoak,

ulertzea, eta testu horien ideia nagusiak ezagutzea,

informazio baliagarria hautatzea eta informazio horren

ulermena ikaste-lanetan aplikatzea.

1.2. Ea gaia eta igorlearen helburua antzematen dituen.

1.5. Ea datu zehatzak antzematen eta erabiltzen dituen,

hainbat jarduera osatzeko, banakako edo taldekako

ikaste-ekintzetan; eta ea horiek jasotzen dituen,

informazioa erregistratzeko zenbait bitarteko erabiliz.

1.6. Ea entzundako testuen ideia nagusiak gogoratzen

dituen eta hitzez adierazten.

Web orria

lunes, 15 de diciembre de 2008

INGELESAREN SARRERA GOIZTIARRAREN PROIEKTUA


Egun, EAEn ingelera irakasteko eskaria gero eta handiagoa da eta ikastetxe askok, eskari horri erantzuteko, eskura dituzten baliabideekin eta kanpoko aholkularitza edo laguntza egokirik gabe sartu dute ingelera. Hortaz, komenigarria da Hezkuntza Sailak arauzko bide bat zabaltzea eta ikastetxe guztietan epe erdira bermerik handienarekin jardun ahal izateko orientabide metodologiko egokiak ematea.

Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzak gaian espezialistak direnen ideia eta iritzi kontrastatuetan oinarrituta ingelesa goiz sartzeari buruz ikastetxe guztiei bidali dien zirkularrean aipatu bezala, gure irakaskuntza elebidunak hirugarren hizkuntza baten ikaskuntza errazten duela baiezta daiteke, haurrak ezagutzen dituen hizkuntzen eta hizkuntza berriaren artean transferentzia positibo bat gertatzen baita.

Adierazi beharra dago adin honetan hizkuntza berri batekin esperimentatzeak beste kultura batzuk hobeto ulertzen eta errealitate desberdinetara hurbiltzen lagunduko diola haurrari. Halaber, joko eta jarduera motibatzaileen bitartez kode desberdin bat sartzea, estimulu bat izango da ezagutza-garapenerako oso onuragarriak izango diren ikasteko estrategiak garatzeko.

Hezkuntza-jarduerak ikasleengan sustatu nahi dituen gaitasun batzuk dira :

-Adin honetako ikasleentzat eskuragarriak eta esanguratsuak izango diren eta beren ideia, esperientzia, interes eta abarrei lotuta egongo diren ingelerazko ahozko testu batzuen (errimak, abestiak, ipuinak, deskribapenak, kontakizunak, aginduak, enkarguak eta abar) mezua ulertzea eta testu horien kultur balioa aintzat hartzea.

-Atzerriko hizkuntzako klasearen dinamikan sor daitezkeen ohiko hizkuntz elkarreraginetan (jasotako mezuen aurrean izandako erreakzioa edo mezuei emandako erantzuna) aktiboki parte hartzea, arauak (ahoskera, doinua, erritmoa…) edo komunikaziorako gizarte-arau batzuk (keinuak, baieztapena…) errespetatuz.

-Hizkuntz aniztasuna onartzea eta hizkuntzak eta bere erabilera desberdinak pertsonen artean komunikatzeko beharrari erantzutera zuzenduta daudela konturatzea.

Materiala Haur Hezkuntzan hiru kategoriatan sailkatu ditugu:

-Merkatuan eskuragarri dagoen berariazko materiala: ipuinak, audio- eta bideo-zintak, egutegiak, posterrak eta abar.

-Irakasle espezialistek sortutako materiala: siluetak, kartelak, txapak...

-Baliabide didaktikoak: magnetoskopioa, telebista, ordenagailua, errotulagailuak, guraizeak, kola, puzzleak, eraikuntzak eta abar.

No hay comentarios: